Konfigurerbara komponenter

Välkommen till en sida som handlar om utveckling av konceptet konfigurerbara komponenter.

Konfigurerbara komponenter definierades ursprungligen i doktorsavhandlingen med titeln "Configurable Component Framework supporting Platform-Based Product Development".

Avhandlingen i sin tur baseras på forskningsarbete utfört av Anders Claesson i samverkan med många kollegor och med Saab Automobile som bas för den empiri som legat till grund för forskningsresultaten.

Forskningsarbetet inleddes i slutet av 2000 inom ramen för ENDREA. När ENDREA avslutades övergick arbetet till att bedrivas inom ramen för ProViking. Dessutom har forskningsarbetet fått stöd av PFF (Programrådet för fordonsteknisk forskning).

Besök gärna kunskapsförmedlingen som ger en god översikt över forskning och forskningsresultat. Min egen sida på kunskapsförmedlingen och de forskningsprojekt som min forskning ingick i (Requirements-driven product platform development och Plattforms- och regelbaserad PU i samverkan).